Skocz do zawartości

Polityka prywatności


I. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady korzystania z serwisu internetowego oraz informuje o sposobach ochrony prywatności danych osobowych użytkowników serwisów internetowych webhostingtalk.pl, wht.pl, top100.wht.pl, hostlog.wht.pl, ranking.wht.pl, opinie.wht.pl, zwanych dalej „Serwisem”.
 2. Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.
 3. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest webhostingtalk.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Medweckiego 17, 31-870 Kraków, posiadającą numer REGON: 367931369, NIP: 6751603469, właściciel Serwisu, dokonujący za jego pośrednictwem świadczenia usług bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, zwany dalej „webhostingtalk.pl”.


II. Zakres zbieranych danych.

 1. webhostingtalk.pl zbiera dane osób, które korzystają z Serwisu, a w szczególności zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, posiadających indywidualne Konta.
 2. W celu utworzenia Konta Użytkownik powinien podać dane umożliwiające kontakt z nim, w tym przesłanie wiadomości zawierającej linka aktywujący Konto, szczególności adres poczty elektronicznej (e-mail), ewentualnie imię, nazwę lub pseudonim (nick).


III. Cel zbierania danych.

 1. Wszelkie dane podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym znajdującym się na stronie Serwisu wykorzystywane będą przez webhostingtalk.pl wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest utworzenie Konta na rzecz Użytkownika oraz ewentualnie dostarczenia płatnych usług. Przetwarzanie danych osobowych następuje w tym przypadku zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Powyższe nie wyłącza możliwości przetwarzania podanych danych osobowych, a w szczególności adresu poczty elektronicznej do zapewnienia kontaktu pomiędzy Użytkownikiem, a webhostingtalk.pl.
 2. webhostingtalk.pl, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, uprawniony jest w zakresie, w jakim nie narusza przepisów powyższej ustawy, do przetwarzania danych osobowych użytkowników w celu realizacji marketingu bezpośredniego świadczonych przez siebie usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. W zależności od udzielenia zgody podczas wypełniania formularza rejestracyjnego lub odznaczenia odpowiedniej opcji w ustawieniach Konta podane dane osobowe będą przetwarzane przez webhostingtalk.pl w celach marketingowych i promocyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.


IV. Prawo dostępu do danych osobowych.
1. Użytkownik posiada możliwość zdecydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W szczególności, Użytkownik może odwołać zgodę na przetwarzanie jego adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania newslettera. Odwołanie zgody, o której mowa powyżej, jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Użytkownika Umowy, co skutkuje usunięciem Konta z Serwisu.

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego danych osobowych w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych lub w przypadku gdy webhostingtalk.pl zamierza je przetwarzać w celach marketingowych. Postanowienie zdania ostatniego z pkt IV .1. stosuje się odpowiednio. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.
 3. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres webhostingtalk.pl.
 4. webhostingtalk.pl zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 5. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej pomiędzy Użytkownikiem a webhostingtalk.pl, zgodnie z Regulaminem.


V. Mechanizm cookies.

 1. Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Serwisu. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, zktórej pochodzi, swój „okres ważności" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać Serwis do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb użytkowników. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania z serwisu.
 2. Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Serwisu będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.


VI. Adres IP i Cookies

 1. webhostingtalk.pl zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP Użytkowników, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu.
 2. webhostingtalk.pl zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich wzakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z serwisu internetowego. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące naszych Użytkowników.
 3. W reklamach zamieszczanych na stronach Serwisu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, dzięki czemu reklamodawca będzie miał możliwość analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.


VII. Dostęp do danych osobowych.

 1. Do danych osobowych zbieranych przez webhostingtalk.pl mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy webhostingtalk.pl oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
 2. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 3. webhostingtalk.pl oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.


VIII. Wyłączenie odpowiedzialności i zmiany Polityki Prywatności.

 1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż webhostingtalk.pl, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
 2. webhostingtalk.pl nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których webhostingtalk.pl przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
 3. webhostingtalk.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu.
 4. webhostingtalk.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.


×