Skocz do zawartości

Regulamin

Regulamin

I. Wstęp.

 

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług znajdujących się w ofercie serwisu internetowego: webhostingtalk.pl oraz top100.webhostingtalk.pl.

 2. Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

 3. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

 4. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje:

 5. Usługodawca – webhostingtalk.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Pana Tadeusza 2, 30-727 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000695069 z kapitałem zakładowym w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych), REGON: 367931369, NIP: 6751603469, właściciel Serwisu dokonujący za jego pośrednictwem świadczenia usług bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

 6. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym https://www.webhostingtalk.pl/, https://top100.webhostingtalk.pl/, prowadzony i stanowiący własność Usługodawcy.

 7. Użytkownik – podmiot zarejestrowany w Serwisie, osoba fizyczna, jednostka organizacyjna posiadającą zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, która zawarła z Usługodawcą umowę o świadczenie usług, przedmiotem której jest możliwość korzystania z Usług. W przypadku osób fizycznych posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawych zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (Umowy) wymaga zgody przedstawiciela ustawowego takiej osoby fizycznej.

 8. Gość – osoba korzystająca z Serwisu, nieposiadająca Konta.

 9. Usługa – świadczenia otrzymywane przez Użytkownika na podstawie zawartej przez Strony umowy o świadczenie usług.

 10. Forum – usługa świadczona na rzecz Użytkownika na podstawie zawartej przez Strony umowy o świadczenie usług.

 11. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Stronami.

 12. Strony – Usługodawca i Użytkownik.

 13. Formularz – elektroniczny formularz rejestracyjny, warunkujący utworzenie Konta i korzystanie z Usług.

 14. Rejestracja – czynność polegająca na podaniu przez Użytkownika właściwych danych, w tym danych osobowych, niezbędnych do założenia Użytkownikowi Konta.

 15. Konto – utworzone przez Usługodawcę po Rejestracji indywidualne Konto Użytkownika uprawniające go do korzystania z Usług Serwisu. Szczegółowy zakres danych widocznych dla innych Użytkowników określa sam Użytkownik jako użytkownik Konta w swoim profilu.

 16. Post – każdy wpis dokonywany przez Użytkowników na łamach Serwisu (treść).

 17. Oferta – zamieszczany wyłącznie w Wyznaczonych strefach Serwisu opis działalności gospodarczej lub zawodowej Użytkownika.

 18. Dane osobowe – zestaw niezbędnych danych Użytkownika o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu właściwego świadczenia Usługi.

 19. Wyznaczone strefy – obszary Serwisu, w których dozwolone jest prezentowanie działalności gospodarczej lub zawodowej Użytkowników świadczących usługi, w szczególności: hostingu, rejestracji domen, kolokacji serwerów, usług Data Center, oraz ich ocenianie i rekomendowanie.

 20. Moderator – Użytkownik wyznaczony przez Usługodawcę, posiadający rozszerzone uprawnienia w zakresie oceny zgodności działań innych Użytkowników w stosunku do zawartej Umowy, oraz wykonywania czynności technicznych związanych z blokowaniem i usuwaniem Postów i Kont Użytkowników.

 21. Reputacja – funkcja Serwisu, której celem jest ocena wartości merytorycznej Postów publikowanych przez Użytkownika.

 

II. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że świadczenie usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Zawartość stron Serwisu stanowi własność Usługodawcy i jest prawnie chroniona.

 3. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.

 4. Przed wypełnieniem formularza rejestracyjnego zamieszczonego w formie formularza elektronicznego na stronie Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz stanowiącą jego integralną część Polityką Prywatności.

 5. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

 6. W celu możliwości publikowania Postów Użytkownik powinien posiadać aktywny adres elektroniczny (e-mail).

 7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poprzez Rejestrację Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania podanych przez Użytkownika Danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług, a także w celu dochodzenia roszczeń związanych z niewłaściwym użytkowaniem Serwisu przez Użytkownika. Użytkownik, akceptując Regulamin, oświadcza, że został poinformowany o celu, zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Usługodawcę, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe zasady przetwarzania danych zostały zawarte w Polityce Prywatności oraz pod adresem https://www.webhostingtalk.pl/RODO.

 8. Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronach Serwisu podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych. Jakiekolwiek naruszenie przedmiotowych praw przez Użytkownika może skutkować roszczeniami odszkodowawczymi uprawnionych podmiotów.

 

III. Korzystanie z Serwisu.

 

 1. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

 2. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się w szczególności:

 1. korzystać z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz zgodny z Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

 2. nie podejmować jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu,

 3. nie podejmować jakichkolwiek działań naruszających prawa innych Użytkowników,

 4. nie dodawać linków do innych stron internetowych niebędących częścią Serwisu Usługodawcy, które mogą być uznane za strony związane z firmami i osobami świadczącymi komercyjne usługi w szczególności: hosting, rejestracja domen, kolokacja serwerów, usługi Data Center.

 

IV. Rejestracja oraz zawarcie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

 1. W celu pełnego korzystania z funkcjonalności Serwisu, a w szczególności w celu korzystania z forum, Użytkownik powinien dokonać Rejestracji.

 2. Rejestracja jest bezpłatna.

 3. Rejestracja Użytkownika dokonywana jest poprzez wypełnienie Formularza dostępnego na stronie Serwisu. Formularz zawiera pola, których wypełnienie jest obowiązkowe.

 4. Użytkownik w Formularzu podaje swoje Dane osobowe w zakresie niezbędnym do utworzenia Konta oraz dochodzenia roszczeń przez Usługodawcę w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu.

 5. Po wypełnieniu Formularza Usługodawca na adres poczty elektronicznej Użytkownika przesyła potwierdzenie dokonania Rejestracji wraz z linkiem aktywującym Konto.

 6. Z chwilą wypełnienia i wysłania Formularza pomiędzy Stronami zostaje zawarta Umowa.

 7. Użytkownik może w każdym momencie rozwiązać Umowę poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres e-mail Usługodawcy opublikowany na stronach Serwisu. Z chwilą rozwiązania Umowy Konto Użytkownika zostaje usunięte z Serwisu. Od tego momentu Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Umowy.

 8. Odwołanie przez Użytkownika zgody na przesyłanie informacji handlowych jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez niego Umowy, co skutkuje usunięciem Konta z Serwisu.

 

V. Konto Użytkownika.

 

 1. Nazwa konta, podawana przez Użytkownika podczas rejestracji nie może być wulgarna ani obraźliwa.

 2. Użytkownik, w ramach Umowy, może korzystać z wszystkich dostępnych funkcji Konta, a w szczególności może:

 1. publikować Posty na stronach Serwisu,

 2. tworzyć listy kontaktów,

 3. wysyłać lub odbierać wiadomości od innych Użytkowników,

 4. dodawać linki do innych stron internetowych będących częścią Serwisu Usługodawcy, poza linkami do Wyznaczonych stref,

 5. oceniać i rekomendować wyłącznie w Wyznaczonych strefach firmy świadczące komercyjne usługi w szczególności: hostingu, rejestracji domen, kolokacji serwerów, usług Data Center.

 1. Login i hasło do Konta mają charakter poufny. W celu zapewnienia właściwej ochrony hasła Użytkownik zobowiązuje się dokonywać jego zmiany co najmniej raz w miesiącu.

 2. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim.

 3. Usługodawca ma prawo w każdym momencie usunąć lub zablokować Konto Użytkownika bez obowiązku podania przyczyny, w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień Regulaminu, a w szczególności że dane podane przez Użytkownika, w tym adres e-mail, są nieprawidłowe, nieaktualne lub nieaktywne.

 4. Wszelkie problemy techniczne należy zgłaszać Usługodawcy. Użytkownik zobowiązany jest przed dokonaniem zgłoszenia do upewnienia się, że zaistniały problem nie wynika z niewłaściwego korzystania przez niego z Serwisu.

 

VI. Reputacja

 

 1. Punkty Reputacji przyznają Użytkownicy za wartość merytoryczną wypowiedzi innych Użytkowników Serwisu. Za wartościową, pomocną wypowiedź przyznają „+”, za odpowiedź niezwiązaną z tematem, nieużyteczną przyznają „-”.

 2. Zabronione jest jakiekolwiek działanie przez Użytkownika zmierzające do wpłynięcia na decyzję innych Użytkowników w zakresie przyznawania Punktów Reputacji.

 3. Użytkownik wyraża zgodę na publikowanie przez Serwis wyników ocen Reputacji jego konta w Serwisie.

 

VII. Korzystanie z forum. Publikacja Postów na stronach Serwisu.

 

 1. Za treść Postu odpowiedzialny jest wyłącznie Użytkownik.

 2. Użytkownik zobowiązuje się:

 1. publikować posty w odpowiednim dziale oraz odpowiadającym tematowi rozpoczętej dyskusji,

 2. nie umieszczać tego samego Postu lub tematu w więcej niż jednym forum,

 3. nie publikować Postów o tej samej treści wielokrotnie,

 4. publikować Posty w języku polskim,

 5. nie wykorzystywać Serwisu do prywatnych rozmów,

 6. nie używać wulgaryzmów na Serwisie, w tym do manipulowania autocenzurą poprzez dodanie spacji, kresek itp.,

 7. wyłączyć dopisywanie przez urządzenie mobilne modelu telefonu czy innych automatycznych informacji,

 8. nie wykorzystywać serwisu poza Wyznaczonymi strefami do prezentowania w jakiejkolwiek postaci działalności gospodarczej lub zawodowej firm i osób fizycznych świadczących usługi, w szczególności: hostingu, rejestracji domen, kolokacji serwerów, usług Data Center oraz ich oceniania i rekomendowania.

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że decyzje Usługodawcy i Moderatora są ostateczne i jakiekolwiek próby ich podważenia mogą zostać uznane za naruszenie Regulaminu. W przypadku braku akceptacji decyzji Usługodawcy lub Moderatora, Użytkownik powinien złożyć reklamację w sposób opisany w Regulaminie.

 2. Usługodawca ma prawo w każdym momencie usunąć Post jak również usunąć lub zablokować Konto Użytkownika bez obowiązku podania przyczyny, w szczególności w przypadku stwierdzenia, że działania Użytkownika, a w szczególności treść Postu narusza interesy Usługodawcy lub podmiotów powiązanych z Usługodawcą kapitałowo lub osobowo, narusza prawa osób trzecich, narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa.

 3. Usługodawca, w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy, skutkującej likwidacją Konta bez podawania przyczyny.

 4. Zakazane jest zakładanie kolejnego Konta przez tego samego Użytkownika po zablokowaniu lub usunięciu Konta przez Usługodawcę. W przypadku złamania powyższego zakazu Użytkownik zobowiązuje się do wniesienia na rzecz Usługodawcy opłaty w wysokości 1 000 PLN brutto tytułem weryfikacji konta Użytkownika.

 5. W przypadku likwidacji Konta, Usługodawca jest uprawniony do zachowania i wykorzystania wszystkich wybranych przez siebie treści Postów Użytkownika.

 6. Użytkownik nie jest uprawniony do samodzielnego usuwania treści opublikowanych za pośrednictwem Serwisu Postów. W celu uniknięcia wątpliwości, Serwis posiada jedyne i wyłączne uprawnienie do usuwania Postów. Z tego tytułu Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia.

 7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Serwis uprawniony jest do zamieszczenia obok Postu Użytkownika reklam, ogłoszeń lub linków do innych stron internetowych.

 8. Publikowanie reklam jest możliwe wyłącznie przez Usługodawcę.

 9. Zakazane jest, pod rygorem zablokowania lub usunięcia Konta, zachęcanie do korzystania z usług konkretnego usługodawcy, prezentowanie Oferty konkretnego usługodawcy, rekomendowanie usług konkretnego usługodawcy, w tym także w sposób pośredni, zamieszczanie tzw. kryptoreklam, stosowanie tzw. marketingu szeptanego, bezpodstawne krytykowanie konkretnego usługodawcy, rozpowszechnianie kodów rabatowych.

 10. Usługodawca przeciwdziała rozpowszechnianiu treści o charakterze terrorystycznym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/784 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu w Internecie treści o charakterze terrorystycznym (UE 2021/784) oraz nielegalnych treści zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 roku w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (Akt o Usługach Cyfrowych - Digital Services Act) w sposób opisany poniżej oraz w ust. 13-17: 
  a) zgłoszenia nielegalnych treści mogą być kierowane do Usługodawcy za pomocą dedykowanego formularza dostępnego na stronie internetowej webhostingtalk.pl;
  b) o ile zgłoszenie nie jest dokonywane anonimowo, Usługodawca poinformuje zgłaszającego drogą elektroniczną o otrzymaniu zgłoszenia oraz o sposobie jego rozpatrzenia. O otrzymaniu zasadnego zgłoszenia Usługodawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną; 
  c) proces identyfikacji niektórych naruszeń może, w celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych Usług, opierać się na algorytmicznym podejmowaniu decyzji, w szczególności w celu przeciwdziałania spamowi;
  d) Usługodawca ustanowił punkt kontaktowy umożliwiający bezpośrednią komunikację drogą elektroniczną z Użytkownikami, Gośćmi, organami państw członkowskich Unii Europejskiej, Komisją Europejską i  Radą Usług Cyfrowych oraz umożliwiający elektroniczne przyjmowanie nakazów usunięcia oraz nakazów ujawnienia informacji. Punkt kontaktowy dostępny jest pod adresem e-mail: abuse_dsa@wht.pl. Użytkownicy i Goście mogą korzystać również z innych środków komunikacji, które są wskazane na stronie internetowej webhostingtalk.pl;
  e) skargi dotyczące działań podjętych w związku z nielegalnymi treściami mogą być składane w ramach reklamacji na zasadach określonych w pkt IX.

 11. Usługodawca zapewnia odbiorcom Usługi, w tym osobom lub podmiotom, które dokonały zgłoszenia - przez okres sześciu miesięcy od podjęcia decyzji, o której mowa w niniejszym ustępie - dostęp do wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg, który umożliwia elektroniczne i bezpłatne wnoszenie skarg na decyzję podjętą przez Usługodawcę po otrzymaniu zgłoszenia, lub na następujące decyzje podjęte przez Usługodawcę ze względu na fakt, iż informacje przekazane przez odbiorców stanowią nielegalne treści lub są niezgodne z warunkami korzystania z Usług:
  a) decyzje w sprawie usunięcia informacji lub uniemożliwieniu do nich dostępu lub ograniczeniu widoczności informacji;
  b) decyzje w sprawie zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usługi, w pełni lub częściowo, na rzecz jej odbiorców;
  c) decyzje w sprawie zawieszenia lub zamknięcia konta Użytkownika.
 12. Skargę, o której mowa w ust. 13 powyżej, składa się Usługodawcy poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: abuse_dsa@wht.pl. Treść wiadomości powinna zawierać uzasadnienie oraz inne informacje potrzebne Usługodawcy do rozpatrzenia skargi. W razie uznania skargi, Usługodawca bez zbędnej zwłoki uchyla decyzję, o której mowa w ust. 13.
 13. Odbiorcy Usług (w tym osoby lub podmioty, które dokonały zgłoszenia), do których skierowane są decyzje, o których mowa w ust. 13. powyżej, mają prawo wyboru dowolnego organu pozasądowego rozstrzygania sporów certyfikowanego przez Koordynatora ds. usług cyfrowych w celu rozstrzygnięcia sporów dotyczących tych decyzji, w tym w odniesieniu do skarg, które nie zostały rozstrzygnięte w ramach wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg.
 14. Usługodawca zawiesza na rozsądny okres i po wydaniu uprzedniego ostrzeżenia świadczenie Usług na rzecz odbiorców Usługi często przekazujących oczywiście nielegalne treści. Ponadto, Usługodawca zawiesza na rozsądny okres i po wydaniu uprzedniego ostrzeżenia rozpatrywanie zgłoszeń dokonanych za pośrednictwem mechanizmów zgłaszania i działania oraz skarg wnoszonych za pośrednictwem wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg, o których mowa powyżej, przez osoby lub podmioty dokonujące często oczywiście bezzasadnych zgłoszeń lub przez skarżących wnoszących często oczywiście bezzasadne skargi.
 15. Na potrzeby stosowania ust. 16 powyżej, przy ocenie, czy dane zachowanie stanowi nadużywanie, oraz przy ocenie okresu zawieszenia, bierze się pod uwagę istotne fakty i okoliczności, w szczególności:
  a) liczbę oczywiście nielegalnych treści lub oczywiście bezzasadnych zgłoszeń lub skarg, które zostały odpowiednio przekazane, dokonane lub wniesione w danym okresie;
  b) względny stosunek takiej liczby do całkowitej liczby informacji lub zgłoszeń odpowiednio przekazanych lub dokonanych w danym okresie;
  c) ciężar nadużywania, w tym charakter nielegalnych treści i jego konsekwencje;
  d) zamiar odbiorcy Usługi, osoby, podmiotu lub skarżącego, jeżeli można go określić.

   

VIII. Prawa własności intelektualnej.

 

 1. Użytkownik publikujący utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim lub prawach pokrewnych oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub jest uprawniony do jego publikowania i rozpowszechniania za pośrednictwem Serwisu. Powyższe ma odpowiednie zastosowanie również do publikacji za pośrednictwem Serwisu znaków towarowych, nazw lub oznaczeń słowno-graficznych.

 2. Użytkownik lub Gość przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek korzystanie z utworów, znaków towarowych lub nazw opublikowanych w Serwisie, nie może wykraczać poza zakres określony Regulaminem. W szczególności, Użytkownik lub Gość nie jest uprawniony do zwielokrotniania, udostępniania osobom trzecim utworów, znaków towarowych lub nazw opublikowanych w Serwisie, w całości lub części, ani do opracowywania podobnego utworu, znaku towarowego lub oznaczenia słowno-graficznego przy wykorzystaniu utworu, znaku towarowego lub oznaczenia słowno-graficznego opublikowanego w Serwisie jako wzoru lub innych czynności naruszających prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej.

 3. Użytkownik lub Gość przyjmuje do wiadomości, że przekroczenie zakresu korzystania do jakiego jest uprawniony może skutkować dochodzeniem odpowiedzialności prawnej.

 4. O ile dany Post spełnia przesłanki uznania go za utwór w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa Użytkownik, z chwilą publikacji na stronach Serwisu Postu udziela Usługodawcy nieodpłatnego i wyłącznego upoważnienia do korzystania z treści opublikowanego Postu przez okres 15 lat, zwanego dalej „Licencją”, w zakresie następujących pól eksploatacji:

 1. publiczne udostępnienie,

 2. utrwalanie techniką cyfrową,

 3. zwielokrotnianie techniką cyfrową,

 4. wprowadzanie do pamięci komputera,

 5. udostępnianie w taki sposób, aby każdy Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w szczególności w sieci Internet),

 6. inne niż wymienione pod lit. e) powyżej formy rozpowszechniania w sieci Internet i w środowiskach cyfrowych, w tym w sieciach telekomunikacyjnych,

 7. modyfikacji wynikającej jedynie z właściwości technicznych stron Serwisu, nie naruszając istoty treści Postu opublikowanego przez Użytkownika.

 1. Usługodawca jest uprawniony do dalszego przenoszenia udzielonych mu przez Użytkownika uprawnień do treści opublikowanego na stronach Serwisu Postu.

 

IX. Reklamacje.

 

 1. Użytkownik uprawniony jest do złożenia pisemnej reklamacji dotyczącej świadczonych przez Usługodawcę Usług. Reklamacja powinna być złożona na adres Usługodawcy.

 2. W reklamacji Użytkownik powinien określić przyczynę złożenia reklamacji oraz zakres działań, których wykonania Użytkownik oczekuje od Usługodawcy.

 3. Usługodawca rozpatruje pisemne reklamacje w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 4. W razie uwzględnienia przez Usługodawcę reklamacji dokona on czynności zmierzających do naprawienia stanu będącego podstawą reklamacji lub - w przypadku nieuwzględnienia reklamacji - pisemnie uzasadni odmowę dokonania czynności wskazanych w piśmie zawierającym reklamację.

 

X. Wyłączenie odpowiedzialności.

 

 1. W związku ze świadczonymi na rzecz Użytkownika Usługami, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:

 1. trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia Usługi na skutek wystąpienia siły wyższej lub innej okoliczności, za którą Usługodawca zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa odpowiedzialności nie ponosi,

 2. niewykonania lub nienależytego wykonania usługi na skutek wystąpienia siły wyższej lub innej okoliczności, za którą Usługodawca zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa odpowiedzialności nie ponosi,

 3. skutków wykorzystania informacji autoryzujących dostęp do Usługi przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych informacji na skutek ich ujawnienia przez Użytkownika albo na skutek niedostatecznego zabezpieczenia informacji przez Użytkownika przed dostępem takich osób,

 4. utraconych korzyści przez Użytkownika niebędącego konsumentem.

 1. W granicach dopuszczonych prawem Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu reklam podmiotów trzecich publikowanych w Serwisie.

 2. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkownika niebędącego konsumentem w związku ze świadczoną na jego rzecz Usługą jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Użytkownika z tytułu świadczenia tej Usługi. W przypadku Usługi bezpłatnej odpowiedzialność ta jest wyłączona w granicach dopuszczonych prawem.

 

XI. Postanowienia końcowe.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy prawa polskiego.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianach Usługodawca poinformuje Użytkownika drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej przekazany przez Użytkownika. W przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu Użytkownik ma prawo do rozwiązania Umowy zgodnie z działem IV pkt 7 Regulaminu.

 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie webhostingtalk.pl.

 4. Regulamin w wersji z dnia 17.02.2024r.

 

×