Skocz do zawartości

      Polityka prywatności

 

 1. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady korzystania z serwisu internetowego oraz informuje o sposobach ochrony prywatności danych osobowych użytkowników serwisów internetowych webhostingtalk.pl, wht.pl, top100.wht.pl, hostlog.wht.pl, ranking.wht.pl, opinie.wht.pl, zwanych dalej „Serwisem”.
 2. Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.
 3. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest webhostingtalk.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Pana Tadeusza 2, 30-727 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000695069, NIP: 6751603469, REGON: 367931369, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00 zł, e-mail: kontakt@wht.pl (zwana dalej:webhostingtalk.pl”). Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych  (Danielem Trędkiewiczem) można nawiązać za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: iod@wht.pl.
 4. webhostingtalk.pl jest właścicielem Serwisu, dokonującym za jego pośrednictwem świadczenia usług bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

 

 

 1. Zakres zbieranych danych.

 1. webhostingtalk.pl zbiera dane osób, które korzystają z Serwisu, a w szczególności zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, posiadających indywidualne Konta.
 2. W celu utworzenia Konta Użytkownik powinien podać dane umożliwiające kontakt z nim, w tym przesłanie wiadomości zawierającej linka aktywującego Konto, adres poczty elektronicznej (e-mail), ewentualnie imię, nazwę lub pseudonim (nick).
 3. Oprócz danych wskazanych w ust. 2 webhostingtalk.pl zbiera dane osób, które korzystają z Serwisu, poprzez profilowanie przy wykorzystaniu plików cookies. Nawigacja niniejszej Serwisu i brak blokady plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki rozumiane są jako wyraźne działanie potwierdzające chęć korzystania z plików „cookies” zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności

 

 

 1. Cel zbierania danych.

 1. Wszelkie dane podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym znajdującym się na stronie Serwisu wykorzystywane będą przez webhostingtalk.pl wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest utworzenie Konta na rzecz Użytkownika oraz ewentualnie dostarczenia płatnych usług. Przetwarzanie danych osobowych następuje w tym przypadku zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017 poz. 1219 t.j.). Powyższe nie wyłącza możliwości przetwarzania innych podanych przez Użytkownika danych osobowych, a w szczególności adresu poczty elektronicznej do zapewnienia kontaktu pomiędzy Użytkownikiem, a webhostingtalk.pl.
 2. webhostingtalk.pl, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), uprawniony jest w zakresie, w jakim nie narusza przepisów powyższego rozporządzenia oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, do przetwarzania danych osobowych użytkowników w celu realizacji marketingu bezpośredniego świadczonych przez siebie usług, co stanowi prawnie uzasadniony interes webhostingtalk.pl. Postanowienia zdania poprzedniego nie mają zastosowania do sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec interesów webhostingtalk.pl mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w innych celach niż opisane powyżej będzie możliwe wyłącznie za uprzednią zgodą Użytkownika – w tym przypadku podstawą przetwarzania danych będzie zgoda Użytkownika.
 4. W zależności od udzielenia zgody podczas wypełniania formularza rejestracyjnego lub odznaczenia odpowiedniej opcji w ustawieniach Konta podane dane osobowe będą przetwarzane przez webhostingtalk.pl w celach marketingowych i promocyjnych, zgodnie z przepisami regulującymi kwestię ochrony danych osobowych.

 

 

 1. Prawo dostępu do danych osobowych.

 1. Użytkownik posiada możliwość zdecydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W szczególności, Użytkownik może odwołać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Odwołanie zgody, o której mowa powyżej, jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Użytkownika Umowy, co skutkuje usunięciem Konta z Serwisu.

 2. Użytkownik ma prawo do żądania od webhostingtalk.pl dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz uzyskania informacji o celach ich przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach jego danych, okresie przechowywania danych (jeżeli określenie okresu jest niemożliwe, Użytkownikowi przysługuje prawo do informacji o kryteriach ustalenia tego okresu).

 3. Użytkownik ma prawo do żądania niezwłocznego usunięcia jego danych osobowych w następujących przypadkach:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

  2. Użytkownik cofnął zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych;

  3. Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych;

  4. Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych (w tym profilowania) opartego na realizowanym przez webhostingtalk.pl lub przez stronę trzecią prawnie uzasadnionym interesie, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, nadrzędne wobec jego interesów, praw i wolności, lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 4. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach gdy:

  1. kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający webhostingtalk.pl sprawdzenie prawidłowości tych danych;

  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem (np. Użytkownik nie udzielił zgody w przypadku kiedy była niezbędna), a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu jego danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

  3. webhostingtalk.pl nie potrzebuje już danych osobowych Użytkownika do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  4. wniósł sprzeciw (na mocy art. 21 ust. 1 RODO) wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie webhostingtalk.pl są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika.

 5. Jeżeli Użytkownik zgłosił żądanie ograniczenia przetwarzania, webhostingtalk.pl nie będzie przetwarzać jego danych osobowych bez zgody Użytkownika, z wyjątkiem ich przechowywania lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Przed uchyleniem ograniczenia Użytkownik zostanie poinformowany.

 6. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu webhostingtalk.pl nie będzie przetwarzać danych osobowych Użytkownika do celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania). Użytkownika ma prawo do wniesienia sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

 7. Użytkownik ma prawo otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego jego dane osobowe, które dostarczył webhostingtalk.pl, oraz ma prawo przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony webhostingtalk.pl, jeżeli:

  1. przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy, dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne; oraz

  2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

 8. Użytkownik może żądać, aby jego dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

 9. Użytkownikowi przysługuje również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie, nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 11. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres webhostingtalk.pl lub w inny wybrany przez Użytkownika sposób, pozwalający na zidentyfikowanie tożsamości Użytkownika.

 12. webhostingtalk.pl zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 13. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej pomiędzy Użytkownikiem a webhostingtalk.pl, zgodnie z Regulaminem.

 

 

 1. Mechanizm cookies.

 1. Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Serwisu. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać Serwis do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb użytkowników. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania z serwisu.

 2. Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Serwisu będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.

 

 

 1. Adres IP i Cookies

 1. webhostingtalk.pl zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP Użytkowników, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu.

 2. webhostingtalk.pl zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z serwisu internetowego. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące naszych Użytkowników.

 3. W reklamach zamieszczanych na stronach Serwisu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich np. Google lub Facebook, dzięki czemu reklamodawca będzie miał możliwość analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie, w związku z czym prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat tych plików cookies dostępnymi na stronach internetowych:

 

 

 1. Dostęp do danych osobowych.

 1. Do danych osobowych zbieranych przez webhostingtalk.pl mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy webhostingtalk.pl oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

 2. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 3. webhostingtalk.pl oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 

 

 1. Wyłączenie odpowiedzialności i zmiany Polityki Prywatności.

 1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż webhostingtalk.pl, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

 2. webhostingtalk.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu.

 

Polityka prywatności w wersji z dnia 19.11.2021 r.