Skocz do zawartości
kawasaki

Serwer postawiony, ale stream nie działa

Polecane posty

Witam Serdecznie,
Kilka dni temu napisałem post o chęci odpalenia małej telewizji internetowej - wykupiłem sobie vps do zabawy i do zdobywania wiedzy.
Dzięki waszej pomocy i tysiąca poradników w necie coś tam wyrzeźbiłem.
Postawiłem serwer streamingowy na nginx + rtmp module, sytuacja jest taka, że nawet połączyłem się przez OBS i nadaję na ten serwer, bez żadnego błędu ze strony samego OBS. No i tutaj z pozytywnych dla mnie rzeczy to koniec, bo wrzuciłem JW player do katalogu html, żeby oglądać - nie działa, więc myslalem, ze moze z tym jw player cos nie tak. Użyłem VLC i próbowałem się połączyć pod strumień i też to samo - tzn. nic, nie wyświetla obrazu. Nie wiem co jest nie tak - a najgorsze jak temu zaradzić, bardzo bym was prosił o pomoc w tej sprawie.
Pozdrawiam.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Cześć, moja magiczna kula nie co ostatnio szwankuje, czy był byś łaskaw wrzucić konfiguracje z nginx?

A także link z którego chcesz odbierać dane i logi z sesji OBS.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Link z playerem:

http://85.255.13.125/live/

Config nginx:


#user nobody;
worker_processes 1;

#error_log logs/error.log;
#error_log logs/error.log notice;
#error_log logs/error.log info;

#pid    logs/nginx.pid;


events {
  worker_connections 1024;
}


http {
  include    mime.types;
  default_type application/octet-stream;

  #log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
  #         '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
  #         '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';

  #access_log logs/access.log main;

  sendfile    on;
  #tcp_nopush   on;

  #keepalive_timeout 0;
  keepalive_timeout 65;

  #gzip on;

  server {
    listen    80;
    server_name localhost;

    #charset koi8-r;

    #access_log logs/host.access.log main;

    location / {
      root  html;
      index index.html index.htm;
    }

    #error_page 404       /404.html;

    # redirect server error pages to the static page /50x.html
    #
    error_page  500 502 503 504 /50x.html;
    location = /50x.html {
      root  html;
    }

    # proxy the PHP scripts to Apache listening on 127.0.0.1:80
    #
    #location ~ \.php$ {
    #  proxy_pass  http://127.0.0.1;
    #}

    # pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000
    #
    #location ~ \.php$ {
    #  root      html;
    #  fastcgi_pass  127.0.0.1:9000;
    #  fastcgi_index index.php;
    #  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /scripts$fastcgi_script_name;
    #  include    fastcgi_params;
    #}

    # deny access to .htaccess files, if Apache's document root
    # concurs with nginx's one
    #
    #location ~ /\.ht {
    #  deny all;
    #}
  }


  # another virtual host using mix of IP-, name-, and port-based configuration
  #
  #server {
  #  listen    8000;
  #  listen    somename:8080;
  #  server_name somename alias another.alias;

  #  location / {
  #    root  html;
  #    index index.html index.htm;
  #  }
  #}


  # HTTPS server
  #
  #server {
  #  listen    443 ssl;
  #  server_name localhost;

  #  ssl_certificate   cert.pem;
  #  ssl_certificate_key cert.key;

  #  ssl_session_cache  shared:SSL:1m;
  #  ssl_session_timeout 5m;

  #  ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5;
  #  ssl_prefer_server_ciphers on;

  #  location / {
  #    root  html;
  #    index index.html index.htm;
  #  }
  #}

}
rtmp {
  server {
      listen 1935;
      chunk_size 4096;

      application live {
          live on;
          record off;
          exec ffmpeg -i rtmp://localhost/live -threads 1 -c:v libx264 -profile:v baseline -b:v 350K -s 640x360 -f flv -c:a aac -ac 1 -strict -2 -b:a 56k rtmp://localhost/live360p;
      }
      application live360p {
          live on;
          record off;
    }
  }
}

Logi Nginx:

2017/01/16 03:43:11 [error] 16634#0: *1 open() "/usr/local/nginx/html/live/1" failed (2: No such file or directory), client: 83.9.118.3, server: localhost, request: "GET /live/1 HTTP/1.1", host: "85.255.13.125"
2017/01/16 03:44:36 [error] 16634#0: *6 open() "/usr/local/nginx/html/test" failed (2: No such file or directory), client: 83.9.118.3, server: localhost, request: "GET /test HTTP/1.1", host: "85.255.13.125"
2017/01/16 03:46:49 [error] 16634#0: *7 open() "/usr/local/nginx/html/live/1" failed (2: No such file or directory), client: 83.9.118.3, server: localhost, request: "GET /live/1 HTTP/1.1", host: "85.255.13.125"
2017/01/16 03:46:53 [error] 16634#0: *7 "/usr/local/nginx/html/live/index.html" is not found (2: No such file or directory), client: 83.9.118.3, server: localhost, request: "GET /live/ HTTP/1.1", host: "85.255.13.125"
2017/01/16 03:48:55 [error] 16853#0: *1 "/usr/local/nginx/html/live/index.html" is not found (2: No such file or directory), client: 83.9.118.3, server: localhost, request: "GET /live/ HTTP/1.1", host: "85.255.13.125"
2017/01/16 03:49:18 [error] 16853#0: *1 "/usr/local/nginx/html/live/index.html" is not found (2: No such file or directory), client: 83.9.118.3, server: localhost, request: "GET /live/ HTTP/1.1", host: "85.255.13.125"
2017/01/16 03:49:27 [error] 16853#0: *1 "/usr/local/nginx/html/live/index.html" is not found (2: No such file or directory), client: 83.9.118.3, server: localhost, request: "GET /live/ HTTP/1.1", host: "85.255.13.125"
2017/01/16 03:49:54 [error] 16853#0: *1 "/usr/local/nginx/html/live/index.html" is not found (2: No such file or directory), client: 83.9.118.3, server: localhost, request: "GET /live/ HTTP/1.1", host: "85.255.13.125"
2017/01/16 03:54:03 [error] 16853#0: *18 "/usr/local/nginx/html/live/index.html" is not found (2: No such file or directory), client: 83.9.118.3, server: localhost, request: "GET /live/ HTTP/1.1", host: "85.255.13.125"
2017/01/16 04:01:48 [error] 16853#0: *35 open() "/usr/local/nginx/html/live" failed (2: No such file or directory), client: 83.9.118.3, server: localhost, request: "GET /live HTTP/1.1", host: "85.255.13.125"
2017/01/16 04:06:45 [error] 17138#0: *10 open() "/usr/local/nginx/html/jwplayer" failed (2: No such file or directory), client: 83.9.118.3, server: localhost, request: "GET /jwplayer HTTP/1.1", host: "85.255.13.125"
2017/01/16 04:06:51 [error] 17138#0: *10 open() "/usr/local/nginx/html/jwplayer" failed (2: No such file or directory), client: 83.9.118.3, server: localhost, request: "GET /jwplayer HTTP/1.1", host: "85.255.13.125"
2017/01/16 04:07:03 [error] 17138#0: *10 open() "/usr/local/nginx/html/jwplayer" failed (2: No such file or directory), client: 83.9.118.3, server: localhost, request: "GET /jwplayer HTTP/1.1", host: "85.255.13.125"
2017/01/16 04:07:19 [error] 17138#0: *10 open() "/usr/local/nginx/html/stat" failed (2: No such file or directory), client: 83.9.118.3, server: localhost, request: "GET /stat HTTP/1.1", host: "85.255.13.125"
2017/01/16 04:07:50 [error] 17138#0: *10 open() "/usr/local/nginx/html/test" failed (2: No such file or directory), client: 83.9.118.3, server: localhost, request: "GET /test HTTP/1.1", host: "85.255.13.125"
2017/01/16 04:07:53 [error] 17138#0: *10 open() "/usr/local/nginx/html/test/www" failed (2: No such file or directory), client: 83.9.118.3, server: localhost, request: "GET /test/www HTTP/1.1", host: "85.255.13.125"
2017/01/16 04:09:32 [error] 17138#0: *21 directory index of "/usr/local/nginx/html/" is forbidden, client: 83.9.118.3, server: localhost, request: "GET / HTTP/1.1", host: "85.255.13.125"
2017/01/16 04:11:17 [error] 17138#0: *27 open() "/usr/local/nginx/html/w00tw00t.at.blackhats.romanian.anti-sec:)" failed (2: No such file or directory), client: 13.92.192.216, server: localhost, request: "GET /w00tw00t.at.blackhats.romanian.anti-sec:) HTTP/1.1", host: "85.255.13.125"
2017/01/16 04:11:17 [error] 17138#0: *28 open() "/usr/local/nginx/html/phpMyAdmin/scripts/setup.php" failed (2: No such file or directory), client: 13.92.192.216, server: localhost, request: "GET /phpMyAdmin/scripts/setup.php HTTP/1.1", host: "85.255.13.125"
2017/01/16 04:11:17 [error] 17138#0: *29 open() "/usr/local/nginx/html/phpmyadmin/scripts/setup.php" failed (2: No such file or directory), client: 13.92.192.216, server: localhost, request: "GET /phpmyadmin/scripts/setup.php HTTP/1.1", host: "85.255.13.125"
2017/01/16 04:11:17 [error] 17138#0: *30 open() "/usr/local/nginx/html/pma/scripts/setup.php" failed (2: No such file or directory), client: 13.92.192.216, server: localhost, request: "GET /pma/scripts/setup.php HTTP/1.1", host: "85.255.13.125"
2017/01/16 04:11:17 [error] 17138#0: *31 open() "/usr/local/nginx/html/myadmin/scripts/setup.php" failed (2: No such file or directory), client: 13.92.192.216, server: localhost, request: "GET /myadmin/scripts/setup.php HTTP/1.1", host: "85.255.13.125"
2017/01/16 04:11:18 [error] 17138#0: *32 open() "/usr/local/nginx/html/MyAdmin/scripts/setup.php" failed (2: No such file or directory), client: 13.92.192.216, server: localhost, request: "GET /MyAdmin/scripts/setup.php HTTP/1.1", host: "85.255.13.125"
2017/01/16 04:11:18 [error] 17138#0: *33 open() "/usr/local/nginx/html/PHPMYADMIN/scripts/setup.php" failed (2: No such file or directory), client: 13.92.192.216, server: localhost, request: "GET /PHPMYADMIN/scripts/setup.php HTTP/1.1", host: "85.255.13.125"
2017/01/16 04:11:18 [error] 17138#0: *34 open() "/usr/local/nginx/html/mysqladmin/scripts/setup.php" failed (2: No such file or directory), client: 13.92.192.216, server: localhost, request: "GET /mysqladmin/scripts/setup.php HTTP/1.1", host: "85.255.13.125"
2017/01/16 04:11:18 [error] 17138#0: *35 open() "/usr/local/nginx/html/SQL/scripts/setup.php" failed (2: No such file or directory), client: 13.92.192.216, server: localhost, request: "GET /SQL/scripts/setup.php HTTP/1.1", host: "85.255.13.125"
2017/01/16 04:11:53 [alert] 17138#0: unknown process 17267 exited on signal 9
2017/01/16 04:20:30 [error] 17138#0: *65 open() "/usr/local/nginx/html/live" failed (2: No such file or directory), client: 83.9.118.3, server: localhost, request: "GET /live HTTP/1.1", host: "85.255.13.125"
2017/01/16 04:21:28 [error] 17138#0: *65 open() "/usr/local/nginx/html/live" failed (2: No such file or directory), client: 83.9.118.3, server: localhost, request: "GET /live HTTP/1.1", host: "85.255.13.125"
2017/01/16 04:24:59 [error] 17138#0: *81 open() "/usr/local/nginx/html/jwplayer.swf" failed (2: No such file or directory), client: 83.9.118.3, server: localhost, request: "GET /jwplayer.swf HTTP/1.1", host: "85.255.13.125", referrer: "http://85.255.13.125/live.html"
2017/01/16 04:25:02 [error] 17138#0: *81 open() "/usr/local/nginx/html/jwplayer.swf" failed (2: No such file or directory), client: 83.9.118.3, server: localhost, request: "GET /jwplayer.swf HTTP/1.1", host: "85.255.13.125", referrer: "http://85.255.13.125/live.html"
2017/01/16 04:26:17 [error] 17138#0: *88 open() "/usr/local/nginx/html/jwplayer.swf" failed (2: No such file or directory), client: 83.9.118.3, server: localhost, request: "GET /jwplayer.swf HTTP/1.1", host: "85.255.13.125", referrer: "http://85.255.13.125/live.html"
2017/01/16 04:27:44 [alert] 17138#0: unknown process 17555 exited on signal 9
2017/01/16 12:41:47 [error] 17138#0: *105 open() "/usr/local/nginx/html/favicon.ico" failed (2: No such file or directory), client: 83.9.118.3, server: localhost, request: "GET /favicon.ico HTTP/1.1", host: "85.255.13.125", referrer: "http://85.255.13.125/"
2017/01/16 12:45:46 [notice] 2328#0: signal process started
2017/01/16 12:46:44 [error] 2344#0: *3 open() "/usr/local/nginx/html/live" failed (2: No such file or directory), client: 83.9.118.3, server: localhost, request: "GET /live HTTP/1.1", host: "85.255.13.125"
2017/01/16 12:47:57 [alert] 2344#0: unknown process 2348 exited on signal 9
2017/01/16 12:51:19 [error] 2344#0: *24 directory index of "/usr/local/nginx/html/live/" is forbidden, client: 83.9.118.3, server: localhost, request: "GET /live/ HTTP/1.1", host: "85.255.13.125"
2017/01/16 12:52:14 [notice] 2450#0: signal process started

Logi OBS:

12:46:01.255: CPU Name: Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz
12:46:01.255: CPU Speed: 3299MHz
12:46:01.255: Physical Cores: 4, Logical Cores: 4
12:46:01.255: Physical Memory: 8131MB Total, 5484MB Free
12:46:01.255: Windows Version: 10.0 Build 14393 (revision: 693; 64-bit)
12:46:01.255: Running as administrator: false
12:46:01.255: Aero is Enabled (Aero is always on for windows 8 and above)
12:46:01.255: Portable mode: false
12:46:01.268: OBS 17.0.0 (64bit, windows)
12:46:01.268: ---------------------------------
12:46:01.268: ---------------------------------
12:46:01.268: audio settings reset:
12:46:01.268: 	samples per sec: 44100
12:46:01.268: 	speakers:    2
12:46:01.270: ---------------------------------
12:46:01.270: Initializing D3D11..
12:46:01.270: Available Video Adapters: 
12:46:01.271: 	Adapter 1: AMD Radeon R9 200 Series
12:46:01.271: 	 Dedicated VRAM: 3201482752
12:46:01.271: 	 Shared VRAM:  4263438336
12:46:01.271: 	 output 1: pos={0, 0}, size={1920, 1080}, attached=true
12:46:01.273: Loading up D3D11 on adapter AMD Radeon R9 200 Series (0)
12:46:01.281: D3D11 loaded sucessfully, feature level used: 45056
12:46:01.741: ---------------------------------
12:46:01.741: video settings reset:
12:46:01.741: 	base resolution:  1920x1080
12:46:01.741: 	output resolution: 1280x720
12:46:01.741: 	downscale filter: Bicubic
12:46:01.741: 	fps:        30/1
12:46:01.741: 	format:      NV12
12:46:01.742: ---------------------------------
12:46:01.744: [CoreAudio encoder]: CoreAudio AAC encoder not installed on the system or couldn't be loaded
12:46:01.748: [AMF Encoder] Version 1.4.3.4 loaded (Compiled: 1.3.0.5, Runtime: 1.3.0.5, Library: 1;3;0;5;1.2;201609161521).
12:46:02.229: Required module function 'obs_module_load' in module '../../obs-plugins/64bit/libcef.dll' not found, loading of module failed
12:46:02.230: Required module function 'obs_module_load' in module '../../obs-plugins/64bit/libEGL.dll' not found, loading of module failed
12:46:02.231: Required module function 'obs_module_load' in module '../../obs-plugins/64bit/libGLESv2.dll' not found, loading of module failed
12:46:02.231: Failed to load 'en-US' text for module: 'obs-browser.dll'
12:46:02.231: [browser_source: 'Version: 1.27.0']
12:46:02.233: LoadLibrary failed for 'nvEncodeAPI64.dll': The specified module could not be found.
12:46:02.233: (126)
12:46:02.334: VLC found, VLC video source enabled
12:46:02.338: No blackmagic support
12:46:02.373: ---------------------------------
12:46:02.373:  Loaded Modules:
12:46:02.373:   win-wasapi.dll
12:46:02.373:   win-mf.dll
12:46:02.373:   win-dshow.dll
12:46:02.373:   win-decklink.dll
12:46:02.373:   win-capture.dll
12:46:02.373:   vlc-video.dll
12:46:02.373:   text-freetype2.dll
12:46:02.373:   rtmp-services.dll
12:46:02.373:   obs-x264.dll
12:46:02.373:   obs-transitions.dll
12:46:02.373:   obs-text.dll
12:46:02.373:   obs-qsv11.dll
12:46:02.373:   obs-outputs.dll
12:46:02.373:   obs-filters.dll
12:46:02.373:   obs-ffmpeg.dll
12:46:02.373:   obs-browser.dll
12:46:02.373:   image-source.dll
12:46:02.373:   frontend-tools.dll
12:46:02.373:   enc-amf.dll
12:46:02.373:   coreaudio-encoder.dll
12:46:02.373: ==== Startup complete ===============================================
12:46:02.375: All scene data cleared
12:46:02.375: ------------------------------------------------
12:46:02.391: WASAPI: Device 'Speakers (High Definition Audio Device)' initialized
12:46:02.392: [WASAPISource::WASAPISource] Device 'default' not found. Waiting for device
12:46:02.396: Kamerka internetowa: DecodeDeviceId failed
12:46:02.396: Kamerka internetowa: Video configuration failed
12:46:02.421: warning: deprecated pixel format used, make sure you did set range correctly
12:46:02.429: adding 23 milliseconds of audio buffering, total audio buffering is now 23 milliseconds
12:46:02.444: Switched to scene 'MxTv'
12:46:02.444: ------------------------------------------------
12:46:02.444: Loaded scenes:
12:46:02.444: - scene 'Scena':
12:46:02.444:   - source: 'Kamerka internetowa' (dshow_input)
12:46:02.444: - scene 'MxTv':
12:46:02.444:   - source: 'Obraz' (image_source)
12:46:02.444: ------------------------------------------------
12:46:02.995: Update check: last known remote version is 17.0.0
12:46:06.518: ---------------------------------
12:46:06.518: [x264 encoder: 'simple_h264_stream'] preset: veryfast
12:46:06.545: [x264 encoder: 'simple_h264_stream'] settings:
12:46:06.545: 	rate_control: CBR
12:46:06.545: 	bitrate:   2500
12:46:06.545: 	buffer size: 2500
12:46:06.545: 	crf:     0
12:46:06.545: 	fps_num:   30
12:46:06.545: 	fps_den:   1
12:46:06.545: 	width:    1280
12:46:06.545: 	height:    720
12:46:06.545: 	keyint:    250
12:46:06.545: 	vfr:     off
12:46:06.545: 
12:46:06.590: [Media Foundation AAC: 'simple_aac']: encoder created
12:46:06.590: 	bitrate: 160
12:46:06.590: 	channels: 2
12:46:06.590: 	sample rate: 44100
12:46:06.590: 	bits-per-sample: 16
12:46:06.590: 
12:46:06.591: [rtmp stream: 'simple_stream'] Connecting to RTMP URL rtmp://85.255.13.125/live...
12:46:06.592: [rtmp stream: 'simple_stream'] Interface: Realtek PCIe GBE Family Controller (ethernet, 100 mbps)
12:46:07.259: [rtmp stream: 'simple_stream'] Connection to rtmp://85.255.13.125/live successful
12:46:07.267: ==== Streaming Start ===============================================
12:47:59.701: Last log entry repeated for 35 more lines
12:47:59.701: [rtmp stream: 'simple_stream'] User stopped the stream
12:47:59.701: Output 'simple_stream': stopping
12:47:59.701: Output 'simple_stream': Total encoded frames: 3393
12:47:59.701: Output 'simple_stream': Total drawn frames: 3393
12:47:59.701: Output 'simple_stream': Number of dropped frames due to insufficient bandwidth/connection stalls: 3336 (98.3%)
12:47:59.701: [rtmp stream: 'simple_stream'] Freeing 116 remaining packets
12:47:59.710: ==== Streaming Stop ================================================

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

No wygląda, że konfiguracja jest ok, oprócz tego czegoś w parametrze exec :

 

exec ffmpeg -i rtmp://localhost/live/$name -threads 1 -c:v libx264 -profile:v baseline -b:v 350K -s 640x360 -f flv -c:a aac -ac 1 -strict -2 -b:a 56k rtmp://localhost/live360p/$name;

 

Tylko chyba nie zrozumiałeś jak to działa:

 

nadawanie OBS

rtmp://twoj_IP/live/klucz_ktorysobienadasz

 

w JW Player

rtmp://twoj_IP/live360/klucz_ktorysobienadasz

 

Ty szukasz swojego strumienia przez HTML(port 80) - przecież tam go nie ma jest wystawiony na RTMP (port 1935), tu jest twój błąd.

 

 

Edytowano przez TomaszG (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Już kolega krzos mi pomógł na PW - wytłumaczył wszystko pieknie - teraz wszystko działa elegancko.
Jeszcze co do pytać do społeczności - w jaki sposób na oko obliczyć zapotrzebowanie serwerowe / łącze w serwerze na ilość osób.
Ten streamek testowy postawiłem na najtańszym vps z arubacloud - jako teścik totalny, pierwszy raz stawiany.
Odpaliłem jednego gifa i odpaliłem stream'a - lagi są niesamowite, obraz tnie jak głupi. Teraz pytanie, bo oglądam to sam, jeden widz.
Laguje bo:
1. Mój internet jest za słaby?
2. Łaczę w VPS nie wyrabia nawet przy tym
3. VPS ma za słabe parametry, np. CPU ?
4. Zła konfiguracja, czy coś w tym stylu - innymi słowy do naprawienia?
Ciekawi mnie to bardzo, chce uderzyć do nie wielkiej jak na razie widowni, myślałem że taki vps pociągnie kilka - kilkanaście osób oglądających bez większych lagów, bo jednak to że vps słaby, ale łączę szybkie ma.
Bardzo dziękuję wszystkim za podpowiedzi i pomoc a w szczególności koledze "krzos" który wszystko mi wytłumaczył - jak to cholerstwo działa :D !

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Down: 20 , ale bywa 16

Up: 2, ale bywa 1

Ale podłączyłem LTE, down 200 up 20 i to samo się dzieje, Ścina obraz.

Komputer też mam nie zly, na pewno taki streamek go nie obciąża na tyle, na OBS pokazuje 20% zużycie procka. Komp mój to i5, 8Gb ramu, Radeon 280X myślę, że dałby sobie radę;)

Edytowano przez kawasaki (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

UP - 1 to stanowczo za mało, 2 jeszcze ujdzie, zależy od jakości w jakiej streamujesz w 480 powinno na 2 pójść, ale jak spada CI do 1 to nie pójdzie nic i będą tzw. klatki ;]

 

Najlepiej pod takowe streamy mieć 5 stałe i nie martwisz się o nic i stream leci w 720

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Powiem tak, moge streamowac i w mniejszej jakosci - nie dlugo neta bede tez zmienial, na razie chce ogarnac co jest problemem. Wiem, że mój internet nie jest zbyt dobry, natomiast to aktualnie nie jest jego wina, bo LTE 20 upload'u - a wystepuje dokladnie to samo. Nawet nie mniej, a dokladnie tak samo tnie, zaraz z krzosem przetestujemy, pusci od siebie jakis testowy.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

UP - 1 to stanowczo za mało, 2 jeszcze ujdzie, zależy od jakości w jakiej streamujesz w 480 powinno na 2 pójść, ale jak spada CI do 1 to nie pójdzie nic i będą tzw. klatki ;]

 

Najlepiej pod takowe streamy mieć 5 stałe i nie martwisz się o nic i stream leci w 720

 

Wszystko zależy od tego jaki bitrate video ustawi a nie od rozdzielczości.

1 Mbps wystarczy może na stream w 360p 800 Kbps.

Edytowano przez MatX_ (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Krzos ogarnia kozacko i pomaga bardzo na priv więc ogarnięte x nim wszystko za co mu bardzo dziękuję. Dziękuje również za wasze wiadomości! Bardzo mi pomogły.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się


×