Skocz do zawartości

Lista firm hostingowych

Firmy wg. nazwy:

Firmy wg. miejscowości:

Firmy

 • DOLNET GROUP Sp. z o.o.

  WÂłaÂścicielem marki LIMONKA jest firma DOLNET GROUP Sp. z o.o.

   

  Firma powsta³a w maju 2011 roku jako efekt wczeœniejszej wspó³pracy firm:

   

  • NEW-WAY S.C.
  • CYBERNET
  • LINKDIRECT S.C.

  w celu bardziej dynamicznego rozwoju i u³atwienia wspó³pracy. Fuzja firm umo¿liwi³a szybszy rozwój oraz zwiêkszenie wachlarza dostêpnych us³ug z jednoczesnym obni¿eniem ich cen. Doœwiadczenie, które uzyskaliœmy na przestrzeni lat prowadz¹c w³asne firmy zwi¹zane z us³ug¹ œwiadczenia dostêpu do internetu oraz takimi us³ugami jak outsourcing IT, instalacjê systemów monitoringu, central telefonicznych, systemów alarmowych i wiele innych, pozwalaj¹ nam na ci¹g³e poszerzanie wachlarza us³ug oraz wzrost ich jakoœci.

   

  Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty usÂług dostĂŞpu do internetu, telefonii VoIP, telewizji IPTV oraz usÂługi monitoringu prezentowanych na stronie

   

  www.limonka.net.pl

   

  oraz profesjonalnych us³ug dla firm szerzej przedstawionych na stronie spó³ki DOLNETGROUP pod adresem

   

  www.dolnet.pl

  Zobacz pełny opis »
 • SMOKO NETWORKS Sp. z o.o.

  Od kilku miesiecy marka SMOKO NETWORKS intensywnie rozwija sie na polskim rynku. Doświadczenie za3o?yciela i administratorów siegaj? 2004 roku. Firma znajduje sie przy zachodniej granicy Polski na terenie województwa lubuskiego. A dok3adniej oficjalna siedziba mieści sie w Lochowie 1. We wrześniu 2011 SMOKO NETWORKS zmieni3o status prawny na Spó3ke z ograniczon? odpowiedzialności? z kapita3em zak3adowym 60 tys, z3otych

   

  Do marki SMOKO NETWORKS zaliczamy:

   

  http://smoko.com.pl - HOSTING

  http://smokodesign.pl - Projektowanie Stron Internetowych, Sklepów Internetowych, Pozycjonowanie

   

  http://smoko.eu - Serwis Komputerowy, Obs3uga Informatyczna Firm - Outsourcing IT

  http://smokokatalog.eu - Katalog stron klientów Smoko.pl którzy wyrazili zgode na publikacje.

  http://violka.pl - Recznie tworzona Bi?uteria ze srebra ( w najbli?szej przysz3ości kosmetyki i perfumy)

   

  Zapraszamy do korzystania z naszych us3ug

   

  Pozdrawiam serdecznie

  Bart3omiej Gryszczuk

  Zespó3 SMOKO NETWORKS Sp. z o.o.

  Zobacz pełny opis »
 • ViHost.PL

  Nasza firma powsta3a stosunkowo niedawno - w 2009 r. Jednak na rynku IT dzia3amy ju? od d3u?szego czasu co pozwoli3o to nam zebraa doÂświadczenie w tej bran?y, a jest ono niezwykle wa?ne. Pomimo krĂłtkiego okresu dzia3ania firmy VIBIZNES jesteÂśmy w stanie podj?a sie du?ych projektĂłw takich jak:

  - ViPower.PL

  - ViHost.PL

  - ViBiznes.PL

  - ViGames.PL

   

  Nasz zespĂł3 m3odych osĂłb pracuje dynamicznie nad rozwojem firmy, dbamy rĂłwnie? o bezpieczenstwo i niezawodnoÂśa gwarantowanych przez nas us3ug. Od pocz?tku otaczamy profesjonaln? opiek? naszych klientĂłw i serwujemy im us3ugi na jak najwy?szym poziomie. Dbamy rĂłwnie? o przyzwoity pu3ap cenowy w stosunku do konkurencji. Naszym celem jest zapewnienie, aby ka?dy z klientĂłw by3 w pe3ni zadowolony z wykonanej przez nas us3ugi.

   

  Do ka?dego klienta podchodzimy indywidualnie i jesteÂśmy w stanie dobraa odpowiednia oferte spe3niaj?c? jego oczekiwania i wymagania. Dbamy o jak najlepszy wizerunek w oczach naszych aktualnych i przysz3ych klientĂłw. D??ymy do tego, by w przysz3oÂści spe3niaa 100% Waszych oczekiwan!

   

  Wiemy rĂłwnie?, ?e przekazuj?c nam swoje dane chcecie aby by3y w 100% bezpieczne. Dlatego nasz zespĂł3 jest dostepny specjalnie dla Was przez 24h/dobe ka?dego dnia tygodnia! Wykonujemy codzienne kopie bezpieczenstwa Waszych plikĂłw aby zapewnia jak najwieksze bezpieczenstwo w przypadku utraty danych. Doceniamy rĂłwnie? sta3ych klientĂłw i specjalnie dla nich mamy promocje niedostepne w ofercie g3Ăłwnej. Stawiamy tylko na jakoÂśa!

  Zobacz pełny opis »
 • ViPower.PL

  Nasza firma powsta3a stosunkowo niedawno - w 2009 r. Jednak na rynku IT dzia3amy ju? od d3u?szego czasu co pozwoli3o to nam zebraa doświadczenie w tej bran?y, a jest ono niezwykle wa?ne. Pomimo krótkiego okresu dzia3ania firmy VIBIZNES jesteśmy w stanie podj?a sie du?ych projektów takich jak:

  - ViPower.PL

  - ViHost.PL

  - ViBiznes.PL

  - ViGames.PL

   

  Nasz zespó3 m3odych osób pracuje dynamicznie nad rozwojem firmy, dbamy równie? o bezpieczenstwo i niezawodnośa gwarantowanych przez nas us3ug. Od pocz?tku otaczamy profesjonaln? opiek? naszych klientów i serwujemy im us3ugi na jak najwy?szym poziomie. Dbamy równie? o przyzwoity pu3ap cenowy w stosunku do konkurencji. Naszym celem jest zapewnienie, aby ka?dy z klientów by3 w pe3ni zadowolony z wykonanej przez nas us3ugi.

   

  Do ka?dego klienta podchodzimy indywidualnie i jesteśmy w stanie dobraa odpowiednia oferte spe3niaj?c? jego oczekiwania i wymagania. Dbamy o jak najlepszy wizerunek w oczach naszych aktualnych i przysz3ych klientów. D??ymy do tego, by w przysz3ości spe3niaa 100% Waszych oczekiwan!

   

  Wiemy równie?, ?e przekazuj?c nam swoje dane chcecie aby by3y w 100% bezpieczne. Dlatego nasz zespó3 jest dostepny specjalnie dla Was przez 24h/dobe ka?dego dnia tygodnia! Wykonujemy codzienne kopie bezpieczenstwa Waszych plików aby zapewnia jak najwieksze bezpieczenstwo w przypadku utraty danych. Doceniamy równie? sta3ych klientów i specjalnie dla nich mamy promocje niedostepne w ofercie g3ównej. Stawiamy tylko na jakośa!

  Zobacz pełny opis »
×