Skocz do zawartości


 

Regulamin

I. Wstęp.
 • Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług znajdujących się w ofercie serwisu internetowego www.webhostingtalk.pl oraz świadczonych w domenie wht.pl.
 • Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu.
 • Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,
  a w szczególności przepisy:
 • Kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964, Nr 16 poz. 93 ze zm.)
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r.,
  Nr 144 poz. 104);
 • ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 904).
 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).
 • Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje:
 • Usługodawca – FOBI Bartosz Gadzimski z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Wysockiego 41/45, 42-218 Częstochowa, NIP: 573-258-22-40, REGON: 240482467, prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta miasta Częstochowa pod nr 81318, właściciel serwisu internetowego www.webhostingtalk.pl, dokonujący za jego pośrednictwem świadczenia usług bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
 • Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym
  www.webhostingtalk.pl, prowadzony i stanowiący własność Usługodawcy.
 • Użytkownik – podmiot zarejestrowany w Serwisie, osoba fizyczna, jednostka organizacyjna posiadającą zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, która zawarła z Usługodawcą umowę o świadczenie usług, przedmiotem której jest możliwość korzystania z Usług.
  W przypadku osób fizycznych posiadających ograniczona zdolność do czynności prawych zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (Umowy) wymaga zgody opiekuna prawnego takiej osoby fizycznej.
 • Firma – Użytkownik będący przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą, posiadający pełną zdolność do czynności prawych, który zawiera Umowę w celu korzystania z Usług Serwisu, w tym zamieszczania Ofert.
 • Gość – osoba korzystająca z Serwisu, nieposiadająca Konta.
 • Usługa – świadczenia otrzymywane przez Użytkownika na podstawie zawartej przez Strony umowy o świadczenie usług.
 • Forum – usługa świadczona na rzecz przez Użytkownika na podstawie zawartej przez Strony umowy o świadczenie usług.
 • Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Stronami.
 • Strony – Usługodawca i Użytkownik lub Firma.
 • Formularz – elektroniczny formularz rejestracyjny, warunkujący utworzenie Konta i korzystnie z Usług.
 • Rejestracja – czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym danych osobowych, niezbędnych do założenia Użytkownikowi Konta.
 • Konto – utworzone przez Usługodawcę po Rejestracji indywidulane Konto Użytkownika uprawniające go do korzystania z Usług Serwisu. Szczegółowy zakres danych widocznych dla innych Użytkowników określa sam Użytkownik – właściciel Konta w swoim Profilu.
 • Konto Firmowe - utworzone przez Usługodawcę po Rejestracji Konto dla Firm.
 • Abonament – okres w jakim Usługodawca świadczy usługi w ramach danego Pakietu.
 • Pakiet – płatne Usługi, jakie w danym okresie abonamentowym Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika.
 • Post – każdy wpis dokonywany przez Użytkowników na łamach Serwisu (treść).
 • Oferta - zamieszczany na stronach Serwisu opis działalności gospodarczej lub zawodowej Firmy.
 • Dane osobowe – zestaw niezbędnych danych Użytkownika o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu właściwego świadczenia Usługi.
II. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.
 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że świadczenie usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Zawartość stron Serwisu stanowi własność Usługodawcy i jest prawnie chroniona.
 • Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
 • Przed wypełnieniem formularza rejestracyjnego zamieszczonego w formie formularza elektronicznego na stronie Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz stanowiącą jego integralną część Polityką Prywatności.
 • W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Dostęp do serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.
 • W celu możliwości publikowania Postów Użytkownik powinien posiadać aktywny adres elektroniczny (e-mail).
 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poprzez Rejestrację Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania podanych przez Użytkownika Danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług, a także w celu dochodzenia roszczeń związanych z niewłaściwym użytkowaniem Serwisu przez Użytkownika.
 • Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronach Serwisu podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych. Jakiekolwiek naruszenie przedmiotowych praw przez Użytkownika może skutkować roszczeniami odszkodowawczymi uprawnionych podmiotów.
 • Usługodawca świadczy usługi na terytorium Polski oraz poza jej granicami.
III. Korzystanie z Serwisu.
 • Warunki ogólne.
 • Korzystnie z Serwisu jest bezpłatne.
 • Korzystając z Serwisu Użytkownik powinien w szczególności:
 • powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz do korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników;
 • powstrzymać się od jakichkolwiek działań naruszających prawa innych Użytkowników.
 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek działanie polegające na próbie destabilizacji Serwisu może zostać uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego.
 • Rejestracja oraz zawarcie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • W celu pełnego korzystania z funkcjonalności Serwisu, a w szczególności w celu korzystania z Forum, Użytkownik powinien dokonać Rejestracji.
 • Rejestracja jest bezpłatna.
 • Rejestracja Użytkownika dokonywana jest poprzez wypełnienie Formularza dostępnego na stronie Serwisu.
 • Formularz zawiera pola, których wypełnienie jest obowiązkowe.
 • Konto Firmowe powinno zostać zarejestrowane przy wykorzystaniu adresu e-mail w domenie firmy.
 • Użytkownik w Formularzu podaje swoje Dane osobowe w zakresie niezbędnym do utworzenia Konta oraz dochodzenia roszczeń w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu.
 • Po wypełnieniu i przesłaniu Formularza, Usługodawca, na adres poczty elektronicznej Użytkownika, przesyła potwierdzenie dokonania Rejestracji wraz z linkiem aktywującym Konto.
 • Z chwilą aktywowania Konta pomiędzy Stronami zostaje zawarta Umowa. Użytkownik może w każdym momencie rozwiązać Umowę poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Usługodawcy. Usługodawca potwierdza rozwiązanie Umowy poprzez przesłanie wiadomości na adres elektroniczny Użytkownika. Z chwilą rozwiązania Umowy Konto Użytkownika zostaje usunięte z Serwisu. Od tego momentu Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Umowy.
 • Konto Użytkownika.
 • Użytkownik, w ramach Umowy, może korzystać z wszystkich dostępnych funkcji Konta, a w szczególności może:
 • publikować Posty na stronach Serwisu,
 • tworzyć listy kontaktów,
 • wysyłać lub odbierać wiadomości od innych Użytkowników,
 • dodawać linki do innych stron internetowych,
 • oceniać i rekomendować firmy hostingowe.
 • Login i hasło do Konta mają charakter poufny. W celu zapewnienia właściwej ochrony hasła Użytkownik powinien dokonywać jego zmiany co najmniej raz w miesiącu.
 • Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim.
IV. Korzystanie z Forum. Publikacja Postów na stronach Serwisu.
 • Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za treść Postu.
 • W przypadku stwierdzenia, że Post Użytkownika, narusza prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, Usługodawca uprawniony jest do usunięcia tego Postu ze stron Serwisu, o czym Użytkownik zostanie poinformowany niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Za naruszające prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, w szczególności uznawane są Posty, które:
 • w sposób oczywisty wzbudzają rasizm, fanatyzm, nienawiść lub jakiegokolwiek rodzaju krzywdzenie fizyczne jakichkolwiek grup ludzi lub jednostek;
 • prześladują lub popierają prześladowanie innych osób;
 • są przejawem wykorzystania seksualnego lub przemocy wobec ludzi albo zawierają link do witryny tylko dla dorosłych;
 • zawierają informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób;
 • zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze;
 • naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich;
 • zawierają linki do strony z ograniczonym dostępem bądź dostępne wyłącznie po podaniu hasła, albo zawierają ukryte strony bądź obrazy (tzn. niedostępne z innej dostępnej strony albo nie połączone z taką stroną);
 • promują lub sprzyjają przestępczym działaniom lub przedsięwzięciom albo zawiera instrukcje nielegalnych czynności, naruszanie cudzej prywatności, udostępnianie lub tworzenie wirusów komputerowych;
 • obejmują swoją treścią działalność komercyjną i/lub sprzedaż taką jak konkursy, zakłady pieniężne, handel wymienny, reklamę lub piramidy sprzedaży;
 • zawierają znak towarowy lub nazwę należącą do innego podmiotu, a Użytkownik nie wykazał zgody na jego używanie wydanej przez podmiot uprawniony;
 • naruszają lub stanowią próbę naruszenia praw ochrony prywatności, praw do komercyjnego wykorzystania dóbr osobistych, praw autorskich, praw ochrony znaków towarowych, praw wynikających z umów oraz innych praw jakiejkolwiek osoby;
 • szerzą propagandę i/lub symbole organizacji, które są niekonstytucyjne lub nielegalne.
 • W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się uporczywego publikowania Postów,
  o których mowa w ust. 3, lub dopuszcza się działań, utrudniających lub destabilizujących działanie Serwisu, Usługodawca jest uprawniony do niezwłocznego zablokowania możliwości korzystania z Forum przez tego Użytkownika, w tym do dalszego publikowania Postów, oraz do usunięcia jego dotychczasowych Postów, o czym Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej. Usługodawca, w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, skutkującej likwidacją Konta, o czym Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku likwidacji Konta Użytkownikowi zostanie zwrócona kwota proporcjonalna do ilości niewykorzystanych dni do końca ważności Abonamentu.
 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że z chwilą publikacji Postu na stronach Serwisu Użytkownik przenosi autorskie prawa majątkowe do Postu na Usługodawcę. W przypadku likwidacji Konta, Użytkownik nie jest uprawniony do samodzielnego usuwania treści opublikowanych za pośrednictwem Serwisu Postów. W celu uniknięcia wątpliwości, Serwis jest wyłącznie uprawniony do usuwania Postów. Z tego tytułu Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia.
 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Serwis uprawniony jest do zamieszczenia reklam, ogłoszeń lub linków do innych stron internetowych, obok Postu Użytkownika.
 • Szczegółowe warunki technicznej publikacji Postów określone są w Szczegółowych Warunkach Publikacji www.webhostin...unki-publikacji
V. Prawa własności intelektualnej.

A. Postanowienia ogólne.
 • Wszelkie prawa własności intelektualnej do utworów rozpowszechnionych za pośrednictwem Serwisu przysługują wyłącznie Użytkownikowi lub Usługodawcy.
 • Użytkownik publikujący utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim lub prawach pokrewnych oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub jest uprawniony do jego publikowania i rozpowszechniania za pośrednictwem utworów Serwisu. Powyższe ma odpowiednie zastosowanie do Użytkowników publikujących za pośrednictwem Serwisu znak towarowy, nazwę lub oznaczenie słowno-graficzne.
 • Użytkownik lub Gość przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek korzystanie z utworów, znaków towarowych lub nazw opublikowanych przez innego Użytkownika, a w szczególności Użytkownika Konta Firmowego, nie może wykraczać poza zakres określony Regulaminem. W szczególności, Użytkownik lub Gość nie jest uprawniony do zwielokrotniania, udostępniania osobom trzecim utworów, znaków towarowych lub nazw opublikowanych przez innego Użytkownika, w całości lub części ani opracowywania podobnego utworu, znaku towarowego lub oznaczenia słowno-graficznego przy wykorzystaniu utworu, znaku towarowego lub oznaczenia słono-graficznego Użytkownika jako wzoru lub innych czynności naruszających prawa autorskie Użytkownika oraz inne prawa własności intelektualnej Użytkownika.
 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przekroczenie zakresu korzystania do jakiego jest uprawniony może skutkować dochodzeniem roszczeń przewidzianych w art. 79 ustawy o prawach autorskich, może także skutkować dochodzeniem roszczeń przewidzianych w ustawie o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji.
B. Publikacja Postów.
 • Użytkownik z chwilą publikacji na stronach Serwisu Postu przenosi nieodpłatnie na Usługodawcę autorskie prawa majątkowe do treści opublikowanego Postu, w zakresie następujących pól eksploatacji:
 • publiczne udostępnienie;
 • utrwalanie techniką cyfrową;
 • zwielokrotnianie techniką cyfrową;
 • wprowadzanie do pamięci komputera;
 • udostępnianie w taki sposób, aby każdy Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w szczególności w sieci Internet);
 • inne niż wymienione w pkt 5 powyżej, formy rozpowszechniania w sieci Internet i w środowiskach cyfrowych, w tym w sieciach telekomunikacyjnych;
 • modyfikacji wynikającej jedynie z właściwości technicznych stron Serwisu, nie naruszając istoty treści Postu opublikowanego przez Użytkownika.
 • Użytkownik, wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Usługodawcę, o których mowa w ust. 1, w całości przenosi na Usługodawcę prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.
 • Usługodawca jest uprawniony do dalszego przenoszenia autorskich praw majątkowych do treści opublikowanego na stronach Serwisu Postu w zakresie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku przeniesienia praw własności do Serwisu.
C. Publikacja Ofert.
 • Firma z chwilą publikacji na stronach Serwisu Oferty udziela Usługodawcy nieodpłatnego i niewyłącznego upoważnienia do korzystania z plików, nazw, znaków towarowych lub oznaczeń słowno-graficznych Firmy, zwanego dalej „Licencją”, w zakresie następujących pól eksploatacji:
 • publiczne udostępnienie;
 • utrwalanie techniką cyfrową;
 • zwielokrotnianie techniką cyfrową;
 • wprowadzanie do pamięci komputera;
 • udostępnianie w taki sposób, aby każdy Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w szczególności w sieci Internet);
 • inne niż wymienione w pkt 5 powyżej, formy rozpowszechniania w sieci Internet i w środowiskach cyfrowych, w tym w sieciach telekomunikacyjnych;
 • modyfikacji wynikającej jedynie z właściwości technicznych stron Serwisu, nie naruszając istoty treści Oferty, w tym znaku towarowego lub oznaczenia słowno-graficznego opublikowanego przez Firmę.
 • Usługodawca jest uprawniony do dalszego przeniesienia udzielonych mu przez Firmę uprawnień do treści Oferty opublikowanej na stronach Serwisu w zakresie, o którym mowa w ust. 1, wyłącznie w przypadku przeniesienia praw własności do Serwisu.
VI. Konto Firmowe. Płatności. Oferta
 • Warunki ogólne.
 • Firma (Użytkownik) w celu pełnego korzystania z Serwisu, a w szczególności w celu zamieszczenia Ofert oraz Postów z automatyczną Stopką firmową powinna dokonać Rejestracji oraz dokonać Płatności za wybrany Pakiet. Do Rejestracji Firmy odpowiednie zastosowanie mają postanowienia pkt. III.
 • Abonament za Usługi świadczone w ramach Pakietu jest płatny z góry za okres 1 miesiąca.
 • Zamówienia oraz Płatności za wybrany Pakiet Użytkownik może poprzez Panel klienta. Płatności za zamówiony Pakiet może być dokonana przelewem lub za pośrednictwem internetowego serwisu rozliczeniowego umożliwiającego realizacje transakcji przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej. W przypadku wyboru opcji płatności elektronicznej Użytkownik zostanie przekierowany do internetowego serwisu rozliczeniowego.
 • Usługodawca potwierdza dokonanie Płatności przez Użytkownika poprzez wyświetlenie stosownego komunikatu w Panelu administracyjnym.
 • W przypadku korzystania z Usług dodatkowych, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty ceny wskazanej w Cenniku, znajdującym się na stronach Serwisu.
 • Usługodawca uprawniony jest do zmian opłat za Usługi, w tym zmian cen Pakietów, o czym poinformuje na stronach Serwisu. Nowe stawki opłat za korzystanie z Pakietu będą obowiązywać Użytkowników od nowego okresu rozliczeniowego.
 • W celu otrzymania faktury VAT Użytkownik zobowiązany jest podać swoją nazwę, dane adresowe oraz NIP.
 • Dokonanie Płatności jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na wystawienie faktury VAT bez podpisu.
 • Kwota wskazana na fakturze zawiera obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług (VAT).
 • Zamieszczanie Ofert.
 • Użytkownik Konta Firmowego w ramach wykupionego Pakietu może danym okresie rozliczeniowym zamieścić liczbę Ofert określoną w Cenniku.
 • Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść Oferty. Poprzez publikację swojej Oferty Użytkownik zapewnia i gwarantuje, że wszelkie materiały i informacje przekazywane w treści Oferty są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz że nie naruszają praw osób trzecich. Przedmiotowe postanowienie ma również zastosowanie w przypadku zamieszczenia reklam na stronach Serwisu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że do zamieszczania Ofert odpowiednie zastosowanie mają postanowienia pkt. IV dotyczącego publikacji Postów na stronach Serwisu.
 • W przypadku stwierdzenia, że treść Oferty Użytkownika, narusza prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, Usługodawca uprawniony jest do odmowy świadczenie Usługi o czym Użytkownik zostanie poinformowany niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
VII. Reklamacje.
 • Użytkownik uprawniony jest do złożenia pisemnej reklamacji dotyczącej świadczonych przez Usługodawcę Usług. Reklamacja powinna być złożona na adres Usługodawcy.
 • W reklamacji Użytkownik powinien określić przyczynę złożenia reklamacji oraz zakres działań, których wykonania Użytkownik oczekuje od Usługodawcy.
 • Usługodawca rozpatruje pisemne reklamacje w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 • W razie uwzględnienia przez Usługodawcę reklamacji dokona on czynności zmierzających do naprawienia stanu będącego podstawą reklamacji lub pisemnie uzasadni odmowę dokonania czynności wskazanych w piśmie zawierającym reklamację.
VIII. Wyłączenie odpowiedzialności.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Serwisu.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń podmiotów trzecich.
IX. Postanowienia końcowe.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.webhostingtalk.pl.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie Serwisu. Brak akceptacji nowego brzmienia Regulaminu oznacza brak możliwości korzystania z Serwisu oraz jego Usług.
  W przypadku braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu Użytkownik powinien przesłać na adres Usługodawcy oświadczenie o braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zmianach. Brak akceptacji nowego brzmienia Regulaminu oznacza likwidację Konta Użytkownika. W przypadku korzystania z płatnych Usług Użytkownikowi zostanie zwrócona kwota wniesionych opłat za Usługi równa kwocie za niewykorzystane dni do końca ważności danej opłaty za Usługę.
 
Przydatne linki: