Skocz do zawartości


 

Regulamin

Regulamin 
I. Wstęp.
 
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług znajdujących się w ofercie serwisu internetowego: webhostingtalk.pl, wht.pl, top100.wht.pl, hostlog.wht.pl, ranking.wht.pl, opinie.wht.pl. 
2. Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu.
3. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,
a w szczególności przepisy:
  a) Kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. z 1964, Nr 16 poz. 93 ze zm.)
  b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz. 104 ze zm.);
  c) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80 poz. 904 ze zm.). 
  d) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.).
4. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje:
a) Usługodawca – webhostingtalk.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Medweckiego 17, 31-870 Kraków, posiadającą numer REGON:    367931369, NIP: 6751603469, właściciel Serwisu dokonujący za jego pośrednictwem świadczenia usług bez jednoczesnej obecności stron przy  wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
b) Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym 
 webhostingtalk.pl, wht.pl, top100.wht.pl, hostlog.wht.pl, ranking.wht.pl, opinie.wht.pl, prowadzony i stanowiący własność Usługodawcy.
c) Użytkownik – podmiot zarejestrowany w Serwisie, osoba fizyczna, jednostka organizacyjna posiadającą zdolność do czynności prawnych lub osoba p  prawna, która zawarła z Usługodawcą umowę o świadczenie usług, przedmiotem której jest możliwość korzystania z Usług. W przypadku osób fizycznych  posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawych zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (Umowy) wymaga zgody opiekuna  prawnego takiej osoby fizycznej.
d) Firma – Użytkownik będący przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą, posiadający pełną zdolność do czynności prawych, który zawiera  Umowę w celu korzystania z Usług Serwisu.
e) Gość – osoba korzystająca z Serwisu, nieposiadająca Konta.
f) Usługa – świadczenia otrzymywane przez Użytkownika na podstawie zawartej przez Strony umowy o świadczenie usług.
g) Forum – usługa świadczona na rzecz Użytkownika na podstawie zawartej przez Strony umowy o świadczenie usług.
h) Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Stronami.
i) Strony – Usługodawca i Użytkownik lub Firma.
j) Formularz – elektroniczny formularz rejestracyjny, warunkujący utworzenie Konta i korzystanie z Usług.
k) Rejestracja – czynność polegająca na podaniu przez Użytkownika właściwych danych, w tym danych osobowych, niezbędnych do założenia  Użytkownikowi Konta. 
l) Konto – utworzone przez Usługodawcę po Rejestracji indywidualne Konto Użytkownika uprawniające go do korzystania z Usług Serwisu. Szczegółowy  zakres danych widocznych dla innych Użytkowników określa sam Użytkownik jako użytkownik Konta w swoim profilu. 
m) Post – każdy wpis dokonywany przez Użytkowników na łamach Serwisu (treść).
n) Oferta - zamieszczany wyłącznie w Wyznaczonych strefach Serwisu opis działalności gospodarczej lub zawodowej Firmy.
o) Dane osobowe – zestaw niezbędnych danych Użytkownika o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu właściwego świadczenia Usługi.
p) Wyznaczone strefy – obszary Serwisu, w których dozwolone jest prezentowanie działalności gospodarczej lub zawodowej firm i osób fizycznych  świadczących usługi, w szczególności: hostingu, rejestracji domen, kolokacji serwerów, usług Data Center, oraz ich ocenianie i rekomendowanie.
q) Moderator – Użytkownik wyznaczony przez Usługodawcę, posiadający rozszerzone uprawnienia w zakresie oceny zgodności działań innych  Użytkowników w stosunku do zawartej Umowy, oraz wykonywania czynności technicznych związanych z blokowaniem i usuwaniem Postów i Kont  Użytkowników.
r) Reputacja – funkcja Serwisu, której celem jest ocena wartości merytorycznej Postów  publikowanych przez Użytkownika.
 
II. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.
 
 
1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że świadczenie usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i  przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu  usług drogą elektroniczną.
2. Zawartość stron Serwisu stanowi własność Usługodawcy i jest prawnie chroniona.
3. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
4. Przed wypełnieniem formularza rejestracyjnego zamieszczonego w formie formularza elektronicznego na stronie Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do  zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz stanowiącą jego integralną część Polityką Prywatności. 
5. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na  przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek  internetowych.
6. W celu możliwości publikowania Postów Użytkownik powinien posiadać aktywny adres elektroniczny (e-mail).
7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poprzez Rejestrację Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania podanych przez Użytkownika Danych  osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług, a także w celu dochodzenia roszczeń związanych z niewłaściwym użytkowaniem  Serwisu przez Użytkownika. Użytkownik, akceptując Regulamin, oświadcza, że został poinformowany o celu, zakresie zbierania i przetwarzania danych  przez Usługodawcę, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikających z art. 32 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 ze zm.).
8. Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronach Serwisu podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie  odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych. Jakiekolwiek naruszenie przedmiotowych praw przez Użytkownika może skutkować  roszczeniami odszkodowawczymi uprawnionych podmiotów.
 
III. Korzystanie z Serwisu. 
 
 
1. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
2. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się w szczególności: 
 a) korzystać z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników, oraz zgodny z Regulaminem,
 b) nie podejmować jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu,
 c) nie podejmować jakichkolwiek działań naruszających prawa innych Użytkowników,
 d) nie dodawać linków do innych stron internetowych nie będących częścią Serwisu Usługodawcy, które mogą być uznane za strony związane z firmami i      osobami świadczących komercyjne usługi w szczególności: hosting, rejestracja domen, kolokacja serwerów, usługi Data Center.
 
 
IV. Rejestracja oraz zawarcie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 
1. W celu pełnego korzystania z funkcjonalności Serwisu, a w szczególności w celu korzystania z forum, Użytkownik powinien dokonać Rejestracji.
2. Rejestracja jest bezpłatna.
3. Rejestracja Użytkownika dokonywana jest poprzez wypełnienie Formularza dostępnego na stronie Serwisu. Formularz zawiera pola, których wypełnienie    jest obowiązkowe.
4. Użytkownik w Formularzu podaje swoje Dane osobowe w zakresie niezbędnym do   utworzenia Konta oraz dochodzenia roszczeń przez Usługodawcę w    przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu.
5. Po wypełnieniu Formularza, Usługodawca, na adres poczty elektronicznej Użytkownika, przesyła potwierdzenie dokonania Rejestracji wraz z linkiem  aktywującym Konto. 
6. Z chwilą wypełnienia i wysłania Formularza pomiędzy Stronami zostaje zawarta Umowa. 
7. Użytkownik może w każdym momencie rozwiązać Umowę poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres e-mail Usługodawcy opublikowany  na stronach Serwisu. Z chwilą rozwiązania Umowy Konto Użytkownika zostaje usunięte z Serwisu. Od tego momentu Użytkownik nie jest uprawniony do  korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Umowy.
8. Odwołanie przez Użytkownika zgody na przesyłanie informacji handlowych jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez niego Umowy, co skutkuje  usunięciem Konta z Serwisu.
 
V. Konto Użytkownika.
 
1. Nazwa konta, podawana przez Użytkownika podczas rejestracji nie może być wulgarna ani obraźliwa. 
2. Użytkownik, w ramach Umowy, może korzystać z wszystkich dostępnych funkcji Konta, a w szczególności może:
 a) publikować Posty na stronach Serwisu,
 b) tworzyć listy kontaktów,
 c) wysyłać lub odbierać wiadomości od innych Użytkowników,
 d) dodawać linki do innych stron internetowych będących częścią Serwisu Usługodawcy, poza linkami do Wyznaczonych stref, 
 e) oceniać i rekomendować wyłącznie w Wyznaczonych strefach firmy świadczące komercyjne usługi w szczególności: hostingu, rejestracji domen, kolokacji  serwerów, usług Data Center.
 
3. Login i hasło do Konta mają charakter  poufny. W celu zapewnienia właściwej ochrony hasła Użytkownik zobowiązuje się dokonywać jego zmiany co  najmniej raz w miesiącu.
4. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim.
5. Usługodawca ma prawo w każdym momencie usunąć lub zablokować Konto Użytkownika bez obowiązku podania przyczyny, w przypadku stwierdzenia że  dane podane przez Użytkownika a w szczególności adres e-mail są nieprawidłowe, nieaktualne lub nieaktywne.
6. Wszelkie problemy techniczne należy zgłaszać Usługodawcy. Użytkownik  zobowiązany jest przed dokonaniem zgłoszenia do upewnienia się, że zaistniały  problem nie wynika z niewłaściwego korzystania przez niego z Serwisu.
 
VI. Reputacja
 
1. Punkty Reputacji przyznają Użytkownicy za wartość merytoryczną wypowiedzi innych Użytkowników Serwisu. Za wartościową, pomocną wypowiedź  przyznają „+”, za odpowiedź niezwiązaną z tematem, nieużyteczną przyznają „-”. 
2. Zabronione jest jakiekolwiek działanie przez Użytkownika zmierzające do wpłynięcia na decyzję innych Użytkowników w zakresie przyznawania Punktów  Reputacji.
3. Użytkownik wyraża zgodę na publikowanie przez Serwis wyników ocen Reputacji jego konta w Serwisie. 
 
 
VII. Korzystanie z forum. Publikacja Postów na stronach Serwisu.
 
1. Za treść Postu odpowiedzialny jest wyłącznie Użytkownik. 
2. Użytkownik zobowiązuje się:
a) publikować posty w odpowiednim dziale, oraz odpowiadającym tematowi rozpoczętej dyskusji,
b) nie umieszczać tego samego Postu lub tematu w więcej niż jednym forum,
c) nie publikować Postów o tej samej treści wielokrotnie,
d) publikować Posty w języku polskim,
e) nie wykorzystywać Serwisu do prywatnych rozmów,
f) nie używać wulgaryzmów na Serwisie, w tym do manipulowania autocenzurą poprzez dodanie spacji, kresek itp.,
g) wyłączyć dopisywanie przez urządzenie mobilne modelu telefonu czy innych automatycznych informacji,
h) nie wykorzystywać serwisu poza Wyznaczonymi strefami do prezentowania w jakiejkolwiek postaci działalności gospodarczej lub zawodowej firm i osób  fizycznych świadczących usługi, w szczególności: hostingu, rejestracji domen, kolokacji serwerów, usług Data Center, oraz ich ocenianie i rekomendowanie.
 
3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że decyzje Usługodawcy i Moderatora są ostateczne i jakiekolwiek próby ich podważenia mogą zostać uznane za  naruszenie Regulaminu. W przypadku braku akceptacji decyzji Usługodawcy lub Moderatora, Użytkownik powinien złożyć reklamację w sposób opisany w  Regulaminie.
4. Usługodawca ma prawo w każdym momencie usunąć Post jak również usunąć lub zablokować Konto Użytkownika bez obowiązku podania przyczyny, w  szczególności w przypadku stwierdzenia, że działania Użytkownika, a w szczególności treść Postu narusza interesy Usługodawcy lub podmiotów  powiązanych z Usługodawcą kapitałowo lub osobowo, narusza prawa osób trzecich, narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub obowiązujące  przepisy prawa.
5. Usługodawca, w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy, skutkującej likwidacją Konta bez  podawania przyczyny.
6. Zakazane jest zakładanie kolejnego Konta przez tego samego Użytkownika po zablokowaniu lub usunięciu Konta przez Usługodawcę.  W przypadku  złamania powyższego zakazu Użytkownik zobowiązuje się do wniesienia na rzecz Usługodawcy opłaty w wysokości 1000 zł brutto tytułem weryfikacji konta  Użytkownika. 
7. W przypadku likwidacji Konta, Usługodawca jest uprawniony do zachowania i wykorzystania wszystkich wybranych przez siebie treści Postów  Użytkownika.
8. Użytkownik nie jest uprawniony do samodzielnego usuwania treści opublikowanych za pośrednictwem Serwisu Postów. W celu uniknięcia wątpliwości,  Serwis posiada jedyne i wyłączne uprawnienie do usuwania Postów. Z tego tytułu Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia. 
9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Serwis uprawniony jest do zamieszczenia obok Postu Użytkownika reklam, ogłoszeń lub linków do innych stron  internetowych.
10. Publikowanie reklam jest możliwe wyłącznie przez Usługodawcę. 
11. Zakazane jest, pod rygorem zablokowania lub usunięcia Konta, zachęcanie do korzystania z usług konkretnego usługodawcy, prezentowanie Oferty  konkretnego usługodawcy, rekomendowanie usług konkretnego usługodawcy, w tym także w sposób pośredni, zamieszczanie tzw. kryptoreklam, stosowanie  tzw. marketingu szeptanego, bezpodstawne krytykowanie konkretnego usługodawcy, rozpowszechnianie kodów rabatowych
 
 
VIII. Prawa własności intelektualnej.
 
 
1. Użytkownik publikujący utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim lub prawach pokrewnych oświadcza, że przysługują mu  autorskie prawa majątkowe lub jest uprawniony do jego publikowania i rozpowszechniania za pośrednictwem Serwisu. Powyższe ma odpowiednie  zastosowanie również do publikacji za pośrednictwem Serwisu znaków towarowych, nazw lub oznaczeń słowno-graficznych.
2. Użytkownik lub Gość przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek korzystanie z utworów, znaków towarowych lub nazw opublikowanych w Serwisie, nie  może wykraczać poza zakres określony Regulaminem. W szczególności, Użytkownik lub Gość nie jest uprawniony do zwielokrotniania, udostępniania  osobom trzecim utworów, znaków towarowych lub nazw opublikowanych w Serwisie, w całości lub części, ani do opracowywania podobnego utworu, znaku  towarowego lub oznaczenia słowno-graficznego przy wykorzystaniu utworu, znaku towarowego lub oznaczenia słowno-graficznego opublikowanego w  Serwisie jako wzoru lub innych czynności naruszających prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej.
3. Użytkownik lub Gość przyjmuje do wiadomości, że przekroczenie zakresu korzystania do jakiego jest uprawniony może skutkować dochodzeniem  odpowiedzialności prawnej.
4. O ile dany Post spełnia przesłanki uznania go za utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy  z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. Nr 0 poz. 880 r.) Użytkownik,  z  chwilą publikacji na stronach Serwisu Postu udziela Usługodawcy nieodpłatnego i wyłącznego upoważnienia do korzystania z treści opublikowanego Postu  przez okres 15 lat, zwanego dalej „Licencją”, w zakresie następujących pól eksploatacji: 
a) publiczne udostępnienie;
b) utrwalanie techniką cyfrową;
c) zwielokrotnianie techniką cyfrową;
d) wprowadzanie do pamięci komputera;
e) udostępnianie w taki sposób, aby każdy Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w szczególności w sieci  Internet);
f) inne niż wymienione pod lit. e) powyżej, formy rozpowszechniania w sieci Internet i w środowiskach cyfrowych, w tym w sieciach telekomunikacyjnych;
g) modyfikacji wynikającej jedynie z właściwości technicznych stron Serwisu, nie naruszając istoty treści Postu opublikowanego przez Użytkownika.
 
5. Usługodawca jest uprawniony do dalszego przenoszenia udzielonych mu przez Użytkownika uprawnień do treści opublikowanego na stronach Serwisu  Postu.
 
 
IX. Reklamacje.
 
1. Użytkownik uprawniony jest do złożenia pisemnej reklamacji dotyczącej świadczonych przez Usługodawcę Usług. Reklamacja powinna być złożona na  adres Usługodawcy.
2. W reklamacji Użytkownik powinien określić przyczynę złożenia reklamacji oraz zakres działań, których wykonania Użytkownik oczekuje od Usługodawcy.
3. Usługodawca rozpatruje pisemne reklamacje w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
4. W razie uwzględnienia przez Usługodawcę reklamacji dokona on czynności zmierzających do naprawienia stanu będącego podstawą reklamacji lub - w  przypadku nieuwzględnienia reklamacji - pisemnie uzasadni odmowę dokonania czynności wskazanych w piśmie zawierającym reklamację.
 
 
X. Wyłączenie odpowiedzialności.
 
1. W związku ze świadczonymi na rzecz Użytkownika Usługami, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:
a) trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia Usługi na skutek wystąpienia siły wyższej lub innej okoliczności za którą Usługodawca zgodnie z  powszechnie obowiązującymi przepisami prawa odpowiedzialności nie ponosi, 
b) niewykonania lub nienależytego wykonania usługi na skutek wystąpienia siły wyższej lub innej okoliczności za którą Usługodawca zgodnie z powszechnie  obowiązującymi przepisami prawa odpowiedzialności nie ponosi, 
c) skutków wykorzystania informacji autoryzujących dostęp do Usługi przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych informacji na skutek ich  ujawnienia przez Użytkownika albo na skutek niedostatecznego zabezpieczenia informacji przez Użytkownika przed dostępem takich osób,
d) utraconych korzyści przez Użytkownika niebędącego konsumentem. 
 
2. W granicach dopuszczonych prawem Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu reklam podmiotów trzecich publikowanych w Serwisie. 
3. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkownika niebędącego konsumentem w związku ze świadczoną na jego rzecz Usługą jest w każdym  przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Użytkownika z tytułu świadczenia tej Usługi. W przypadku Usługi bezpłatnej odpowiedzialność ta  jest wyłączona w granicach dopuszczonych prawem.
 
 
XI. Postanowienia końcowe.
 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu  usług drogą elektroniczną.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianach Usługodawca poinformuje Użytkownika drogą elektroniczną na adres  poczty elektronicznej przekazany przez Użytkownika. W przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu Użytkownik ma prawo do rozwiązania Umowy  zgodnie z działem IV pkt 7 Regulaminu.
3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie webhostingtalk.pl.